top of page

Zo normaal mogelijk blijven wonen

De context

Per 2022 vindt de doordecentralisatie plaats van beschermd wonen. Daarnaast is er vanuit het landelijke rapport Dannenberg de aanbeveling om beschermd wonen waar mogelijk te ambulantiseren, en wonen op een zo normaal mogelijke manier mogelijk te maken voor deze doelgroep.

Binnen centrumregio Nijmegen is de voorbereiding voor deze twee ontwikkelingen in volle gang. Vanuit het regionale beleidsplan ‘Samen Dichtbij’ zijn 25 opgaven geformuleerd om doordecentralisatie en ambulantisering mogelijk te maken. Op dit moment wordt gewerkt aan een regionaal uitvoeringsplan.

 

Binnen centrumregio Nijmegen is sprake van twee subregio’s: Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Regio Rivierenland heeft door de grote afstanden en de kleine kernen een heel eigen zorg- en ondersteuningsstructuur nodig dan regio Rijk van Nijmegen. Dat maakt goede afspraken en een goed op elkaar afgestemde ondersteuningsstructuur nodig.

De opdrachtgever 

rr_logo.png

De adviseur

anitaportret-3_edited.jpg

Anita Ekas

De behoefte

Een regionale projectleider aanstellen die samenwerkingsafspraken bestuurlijk weet af te stemmen en te borgen. En de regionale ambtenaren te voeden op inhoud en strategie. 

 

  1. De adviseur moet vormgeven aan het proces en dit begeleiden om tot regionale bestuurlijke visie en besluiten te komen rond de doordecentralisatie van beschermd wonen (gericht op samenwerking na 2022)

  2. Borgen van de visie van Rivierenland in het eindproduct.

De visie van BONVUE

Om dit proces vorm te geven heeft BONVUE voorgesteld om een adviseur aan te stellen die kennis en ervaring heeft met complexe regionale samenwerkingen op bestuurlijk en ambtelijk niveau en strategisch en overkoepelend kan denken.

De projectleider stapt in een ‘rijdende trein’. Leest zich in en gaat ambtelijk en bestuurlijk het gesprek aan. Op basis van de input wordt de benodigde strategie bepaald en een projectstructuur uitgezet.

Resultaat

Project loopt nog

Contact opnemen met

#projectmanagement #veranderkunde

bottom of page