top of page

Privacyverklaring BONVUE

BONVUE, gevestigd aan Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen verdieping 11, oostvleugel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70014116,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.bonvue.nl

Laan van Kronenburg 14 1183 AS Amstelveen

verdieping 11, oostvleugel

085 130 1288

de Functionaris Gegevensbescherming van BONVUE is te bereiken via administratie@bonvue.nl
 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BONVUE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Je kunt hierbij denken aan:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum en plaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- In geval van (potentiële) opdrachtgever: naam van de gemeente/organisatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@bonvue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BONVUE verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij doen dit op basis van de grondslag ‘Toestemming’.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BONVUE neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BONVUE) tussen zit. BONVUE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Simplicate

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BONVUE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Voor het invullen van persoonsgegevens op een contactformulier via LinkedIn hanteren wij een bewaartermijn van maximaal één jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BONVUE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BONVUE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BONVUE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een  computerbestand naar jou of een ander, door jou te noemen organisatie, te sturen.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar administratie@bonvue.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

BONVUE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BONVUE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@bonvue.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina staat de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig onze privacyverklaring op deze website.

bottom of page